021 - 111111
09353889142
میزبانی وب میزبانی وب میزبانی وب میزبانی وب

ثبت دامنه

دامنه را میتوان به عنوان شناسه و آدرس شما در اینترنت نام برد. اولین گام در ورود به دنیای اینترنت ثبت یک دامنه می باشد. هم اکنون دامنه خود را ثبت کنید

COM. IR. NET. ORG. INFO. biz.
پنل اختصاصی ok ok ok ok ok ok
ثبت آنلاین ok no ok ok ok ok
قابلیت انتقال ok ok ok ok ok ok
دوره خرید یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
هزینه ثبت 38.000 5.000 41.000 50.000 45.000 41.000
هزینه تمدید 38.000 5.000 41.000 50.000 45.000 41.000
سفارش آنلاین خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید
CO. tv. cc. in. ac.ir. org.ir.
پنل اختصاصی ok ok ok ok ok ok
ثبت آنلاین ok no ok ok ok ok
قابلیت انتقال ok ok ok ok ok ok
دوره خرید یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
هزینه ثبت 110.000 115.000 92.000 38.000 5.000 5.000
هزینه تمدید 110.000 115.000 92.000 38.000 5.000 5.000
سفارش آنلاین خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید
net.ir. gov.ir. ir-co.com. co.ir. id.ir. sch.ir.
پنل اختصاصی ok ok ok ok ok ok
ثبت آنلاین ok no ok ok ok ok
قابلیت انتقال ok ok ok ok ok ok
دوره خرید یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
هزینه ثبت 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000
هزینه تمدید 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000
سفارش آنلاین خریدکنید خریدکنید خریدکنید خریدکنید خریدکنید خریدکنید

تمامی سرویس ها پس از واریز وجه به صورت آنی و آنلاین فعال می گردد

هزینه ثبت دامنه 5 ساله برای دامنه های ملی (IR) نقطه ای آر 25000 تومان می باشد